asia pacific committee of smart and nano meterials

COMMITTEE

Honorary Chairmen
Shanyi Du
Ken P. Chong


Harbin Institute of Technology
National Science Foundation (NSF)


China
USA
Advisory Board Members
Chairman

Anand Asundi

Nanyang Technological University

Singapore
Memeber
Gang Zhou
H. Baier
Ji Su
Vijay Varadan
Wolfgang Ecke
Loughborough University
Institute of Lightweight Structures
NASA Langley Research Center
University of Arkansas
Institute of Physical High Technology
UK
Germany
USA
USA

Germany


Steering Committee Members
Chairman
Jinsong LengHarbin Institute of Technology

Chin

a

Memeber
Bin ChenNASA Ames ResearchUSA
Chengbao Jiang
Dongwei Shu
Hiroshi Asanuma
Jae-Hung Han
Jaehwan Kim
Kintak Lau
L.J.Rong
Limin Zhou
Lin Ye
Taher Saif
Tongyu Liu
W.I.Milne
Weihong Zhong
Weimin Huang
Xingyuan Mao
Yinong Liu
Zhen Chen
Beijing University of Aeronautics and Astronautics
Nanyang Technological University
Chiba University
Korea Advanced Institute of Science and Technology
Inha University
The Hong Kong Polytechnic University
Chinese Academy of Sciences
The Hong Kong Polytechnic University
The University of Sydney
University of Illinois at Urbana-Champaign
Shandong Academy of Sciences
University of Cambridge
North Dakota State University
Nanyang Technological University
University of Pittsburgh
The University of Western Australia
University of Missouri-Columbia 
China
Singapore
Japan
Korea
Korea
Hong Kong, China
China
Hong Kong
, China
Australia

USA
China
UK
USA
Singapore
USA
Australia
USA